Ekelien

Berjochten út it hert

2020 was door corona een bijzonder jaar. Verschillende collega’s deelden hun ervaringen in een blog of vlog in de media. Ekelien Steensma deed mee aan het vlogproject ‘Berjochten út it hert’ van Omrop Fryslân. “It is hiel bysûnder om yn dizze tiid op de ambulânse te wurkjen”, vertelt Ekelien in één van haar vlogs. “It is goed om minsken te fertellen wat ús wurk ynhâldt en dat it troch corona somstiiden ek oars as oars giet.”

Ekelien werkt sinds drie jaar als ambulanceverpleegkundige bij Kijlstra Ambulancezorg. “In prachtbaan”, laat ze enthousiast weten. “Gjin dei is itselde en dat fyn ik no krekt sa moai.” Bij (verdenking van) corona draagt ambulancepersoneel persoonlijke bescherming. Het ‘witte pak’ valt op. “Wy binne dan eins net mear herkenbaar, ik kin my foarstelle dat minsken der wol fan skrikke. Mar ûnder dy klean sit in gewoane frou hjer”, laat ze weten. “Wy binne der om te helpen en dat dogge wy graach.”

Bekijk de vlogs op: https://www.omropfryslan.nl/vlog