Bestuurders 1

Terugblik op 2021 door het bestuur

Terwijl Covid-19 ons land in 2021 nog steeds in zijn greep hield, stonden Kijlstra Ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg garant voor goede zorg in Fryslân. Een terugblik op 2021 door de bestuurders Sietze Kijlstra en Victor Verrijp.

COVID-19
Begin 2021 kwam gelukkig de mogelijkheid voor de medewerkers van de rijdende dienst om zich te laten beschermen tegen het Coronavirus door vaccinatie met het Pfizervaccin. Ruim 90% van de collega’s met direct patiëntencontact heeft zich laten vaccineren. Het jaar 2021 werd afgesloten met de mogelijkheid tot een boostervaccinatie. Mede door deze vaccinaties is het ziekteverzuim gedurende 2021 voor heel Friesland gemiddeld 4,1%. Overigens heeft de laatste en forse coronapiek (Omicron) aan het eind van het jaar wel geleid tot een groeiend aantal besmettingen en uitval van een aantal diensten. Net als in 2020 is de meldkamer ook in 2021 cruciaal gebleken voor een goede coördinatie van de regionale en landelijke coronazorg. De Noordelijke RCPS-functie speelde een onmisbare rol bij de regionale en landelijke spreiding van patiënten. Bij verder oplopende coronadruk kon het RCPS ook opgeschaald worden naar een Zorg Coördinatie Centrum Pandemie (ZCCP). Door dalende besmettingscijfers bleek deze opschaling uiteindelijk gelukkig niet nodig.

Groei 112-meldingen

Het beroep op de Meldkamer Ambulancezorg groeit in het aantal 112-meldingen en in complexiteit van de meldingen. Het RIVM heeft daarom in 2021 een landelijke analyse uitgevoerd als opmaat voor een raming van het aantal benodigde meldtafels op onze Meldkamer Ambulancezorg in Drachten. De uitkomst van deze raming verwachten we in de eerste helft van 2022. Vooruitlopend daarop hebben we, op basis van eigen cijfers met de zorgverzekeraars voor 2022 al een uitbreiding van het aantal centralisten kunnen afspreken. De investeringen in capaciteit voor kwaliteit, beleid, opleiding en ontwikkeling zijn door de zorgverzekeraars voor 2022 geaccordeerd.

Acute en planbare zorg
De acute en planbare zorg is het afgelopen jaar meer van elkaar gescheiden. Door deze efficiëntere organisatie zijn we in staat om betrouwbare zorg te bieden op het afgesproken tijdstip. Ook zijn er minder ALS-ambulances nodig voor de planbare ambulancezorg. Dit laatste is positief voor de beschikbaarheid van spoedeisende ambulancezorg in Friesland. De nieuwe werkwijze is positief beoordeeld door onze medewerkers, ketenpartners en patiënten.

Druk op de spoedzorg
In september zagen wij door de Covid, het griepseizoen en oplopende personele tekorten, de noodzaak om nog beter zicht te krijgen op de drukte in de spoedzorg. Meerdere spoedeisende hulpafdelingen in Noord-Nederland meldden door personele tekorten in het ziekenhuis een time-out. Ook voor ons had dit gevolgen. Hierdoor konden wij de patiënt niet altijd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis brengen. Door sterk in te zetten op de coördinatie van de zorgverlening en het borgen van de regionale zorgcontinuïteit, konden we in Noord-Nederland gelukkig goede (spoed)zorg blijven leveren. De samenwerking met onze ketenpartners en de aansturing vanuit het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) waren hierbij enorm belangrijk.

Wet ambulancezorgvoorzieningen

Per 1 januari 2021 is de nieuwe Wet ambulancezorgvoorzieningen van kracht. RAV Fryslân heeft de verantwoordelijkheid én de plicht om de Ambulancezorg in Friesland in te vullen. De zorgverzekeraars hebben zorgplicht en vervullen de inkooprol in de gehele acute zorg. De rollen van ambulancevoorziening en zorgverzekeraars samen borgen de continuïteit van de ambulancezorg als onderdeel van de keten van acute zorg.

Pilot zorgcoördinatie
In 2021 hebben we ook verder gewerkt aan de pilot Zorgcoördinatie in Súdwest-Fryslân en op Noordelijke schaal met Drenthe en Zuidoost Groningen. Doel van deze pilot is om als branche ervaring op te doen met intensievere samenwerking tussen huisartsen, thuiszorg, ziekenhuizen, GGZ en de ambulancezorg. Deze samenwerking wordt steeds belangrijker om de stijgende zorgvraag in de toekomst aan te kunnen. We moeten rekening houden met een grotere wordende groep van thuiswonende kwetsbare ouderen. Coördinatie en inzet van de best passende zorg is hierbij essentieel voor de patiënt en ook in het beschikbaar houden van voldoende spoedzorg ambulances.

Aanrijtijden
Binnen Friesland blijft het een uitdaging om de aanrijtijden te behalen als we kijken naar de norm om in 95% van de A1-urgentieinzetten binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. In maart 2020 zagen we het effect van de coronapandemie op de prestatie, doordat een aanzienlijk deel van de inzetten Covid-19 gerelateerd zou kunnen zijn. Dit vroeg in 2021 zowel in de triage als bij de zorgverlening om extra maatregelen door onze ambulanceteams. Door de extra tijd die nodig was voor een goede, veilige en snelle zorgverlening lag de A1-prestatie lager dan in 2019 vóór het begin van de pandemie, maar was deze met 91% wel 0,75% hoger dan in 2020. In 2021 zagen we daarnaast een forse toename van het aantal inzetten per maand ten opzichte van voorgaande jaren.

Tot slot

Verder is in 2021 onze cliëntenraad ingesteld. We verwachten dat we in goede samenwerking met de cliëntenraad het patiëntenperspectief nog meer kunnen meenemen in ons werk. We zijn trots op de inzet van onze medewerkers. We hebben er met elkaar voor gezorgd dat de kwaliteit van onze zorg op een goede en adequate wijze werd ingevuld. Ons Bedrijf Opvangteam Ambulancezorg Fryslân (BOAF) stond met gepassioneerde mensen uit beide organisaties klaar om ook in deze bijzondere periode door de impact van corona extra aandacht te hebben voor de eigen collega’s. Een mooie en belangrijke taak, waarvoor veel waardering is!